54 بازدیدها
دی 11, 1348

فناوری پیشرفته الکترولیز تولید هیدروژن سبز، گامی م...

مازندران بابلسر نرسیده به دریاکنار کوچه خزرترانسفو ، گروه صنعتی دانش بنیان خزرترانسفو
بالا