ویژگیهای آب سالم چیست ؟

ویژگیهای آب سالم چیست ؟ آب سالم به آبی گفته می شود که آلودگی های میکروبی نداشته باشد، بی بو باشد و رنگ خاصی نداشته باشد. همچنین مواد سمی داخل آن نباشد. آب سالم باید ظاهرش زلال باشد و مواد معدنی به میز...