اسید کربوکسیلیک چیست ؟

اسید کربوکسیلیک اسیدهای کربوکسیلیک، وقتی حاصل می‌شوند که یک گروه هیدروکسی به بنیان آسیل متصل گردد در واقع کربوکسیلیک اسید ها دسته ای از ترکیب های آلی هستند که یک یا چند گروه عاملی کربوکسیل «cooh-» در ...