عوامل موثر در تعیین شیب سقف سوله

می دانیم که سوله ها، سازه های بزرگ فلزی و همچنین اغلب صنعتی و کارگاهی هستند که دارای سقف شیب دار می باشند. سقف یکی از مهم ترین و موثر ترین قسمت هر ساختمان است. چرا که به حفظ بنا در برابر گرما، سرما، ب...