درباره متیلن بیس اکریل آمید و کاربردهای آن

متیلن بیس اکریل آمید  MBAm یا MBAA یا بیس اکریل آمید به انگلیسیMethylenebisacrylamid یک عامل پیوند متقابل است که در هنگام تشکیل پلیمرهایی مانند پلی آکریل آمید استفاده می شود. متیلن بیساکریل آمید در بی...