ایستگاه پمپاژ فاضلاب چیست ؟

ایستگاه پمپاژ فاضلاب یا لیفت استیشن فاضلاب نام دیگر ایستگاه پمپاژ فاضلاب که اغلب به آن نام می شناسیم، لیفت استیشن فاضلاب نام دارد که در واقع وظیفه انتقال آب فاضلاب را در مسیر هایی که بیشتر طول آن به ص...