مواد شیمیایی ازمایشگاهی چیست؟

مواد شیمیایی ازمایشگاهی موادی را که به صورت اختصاصی در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار میدهند مواد شیمیایی آزمایشگاهی می نامند. مواد شیمیایی آزمایشگاهی با دیگر مواد شیمیایی تفاوت هایی دارند و نباید با ...