PH آب چیست و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب

PH آب چیست؟ شاید کلمه pH را شنیده باشید که برای توصیف کیفیت آب آشامیدنی استفاده می شود، اما آیا می دانید معنی آن چیست؟ pH اندازه گیری ذرات باردار الکتریکی در یک ماده است. نشان می دهد که آن ماده چقدر ا...