4 بازدیدها
دی 11, 1348

افزایش استحکام ساقه فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین ا...

شهرک صنعتی نیکو
7 بازدیدها
دی 11, 1348

ساختار خاک را بهبود میبخشد // سرعت جوانه زنی بذر ر...

9 بازدیدها
دی 11, 1348

کمک به تکثیر میکرو ارگانیسم  های مفید خااک و ریشه ...

شهرک صنعتی نیکو
بالا