26 بازدیدها
دی 11, 1348

این عنصر مغذی باعث میشود که کیفیت ، بازده محصول ،ط...

18 بازدیدها
دی 11, 1348

افزایش استحکام ساقه فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین ا...

شهرک صنعتی نیکو
19 بازدیدها
دی 11, 1348

ساختار خاک را بهبود میبخشد // سرعت جوانه زنی بذر ر...

بالا